در حال نمایش 7 نتیجه

کاردک متوسط

کاردک دسته چوبی 12 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

126 mm

عرض تیغه

120 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

245 mm

عرض محصول

120 mm

وزن یک کارتون

5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 10 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

113 mm

عرض تیغه

100 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

230 mm

عرض محصول

100 mm

وزن یک کارتون

4/3 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

140 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

260 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

5/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 16 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

142 mm

عرض تیغه

160 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

262 mm

عرض محصول

160 mm

وزن یک کارتون

6 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 16 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

129 mm

عرض تیغه

160 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

250 mm

عرض محصول

160 mm

وزن یک کارتون

5/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

124 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

250 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

5/1 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 12 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

117 mm

عرض تیغه

120 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

245 mm

عرض محصول

120 mm

وزن یک کارتون

4 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور