در حال نمایش 7 نتیجه

کاردک کوچک

کاردک 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

124 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

250 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

5/1 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 12 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

117 mm

عرض تیغه

120 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

245 mm

عرض محصول

120 mm

وزن یک کارتون

4 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 10 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

105 mm

عرض تیغه

100 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

230 mm

عرض محصول

100 mm

وزن یک کارتون

3/7 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 8 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

65 mm

عرض تیغه

80 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

194 mm

عرض محصول

80 mm

وزن یک کارتون

2/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 6 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

70 mm

عرض تیغه

60 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

192 mm

عرض محصول

60 mm

وزن یک کارتون

2/4 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 4 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

86 mm

عرض تیغه

40 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

170 mm

عرض محصول

40 mm

وزن یک کارتون

1/2 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک 2 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

84 mm

عرض تیغه

20 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

170 mm

عرض محصول

20 mm

وزن یک کارتون

0/9 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور