در حال نمایش 6 نتیجه

۳۰ سانتی

لیسه 12 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

90 mm

عرض تیغه

120 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

12 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

120 mm

وزن یک کارتون

2/3 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 10 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

88 mm

عرض تیغه

100 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

10 cm

ارتفاع محصول

127 mm

عرض محصول

100 mm

وزن یک کارتون

1/8 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 18 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

91 mm

عرض تیغه

180 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

18 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

180 mm

وزن یک کارتون

4 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 16 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

93 mm

عرض تیغه

160 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

16 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

160 mm

وزن یک کارتون

3/1 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

93 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

14 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

2/8 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 3۰ سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

94 mm

عرض تیغه

300 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

30 cm

ارتفاع محصول

133 mm

عرض محصول

300 mm

وزن یک کارتون

7/7 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور